Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้าimage

วันนี้ (13 กันยายน 2566) เวลา 7 นาฬิกา นางสาววันวิสาข์ สิรันทวิเนติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยเสวนาในโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า โดยจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุย เสวนาอย่างไม่เป็นทางการของส่วนราชการ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ