Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เครือข่าย อสม. ร่วมใจห่วงใยเยาวชน” รุ่นที่ 2image

วันนี้ (19 กันยายน 2566) เวลา 9 นาฬิกา นางสาววันวิสาข์ สิรันทวิเนติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เครือข่าย อสม. ร่วมใจห่วงใยเยาวชน” รุ่นที่ 2 กล่าวรายงานโดยนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งโครงการดังกล่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบ จัดการเสวนา เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ในด้านการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศาลฯ กับเครือข่ายฯ ในการสอดส่องดูแล ติดตามพฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนผู้เสียหายในคดีให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด โดยมีนายณรงค์ ไมตรีจิตร์ สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี นางรพีพร ฤาเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมในพิธีเปิด ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ