Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวimage

วันนี้ (21 กันยายน 2566) เวลา 10 นาฬิกา นางสาววันวิสาข์ สิรันทวิเนติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว   ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวนโยบายการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ